Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se uresničuje kot enoten podsistem nacionalne varnosti države, ki je usklajen in povezan z drugimi podsistemi nacionalne varnosti na ravni lokalne oziroma širše samoupravne skupnosti, regije in države. Slovenija uresničuje varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tudi z aktivno vlogo v mednarodnih organizacijah na podlagi mednarodnih pogodb, predvsem pa z medsebojnim obveščanjem o nevarnostih in posledicah naravnih in drugih nesreč ter medsebojno pomočjo ob nesrečah.

 

Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah obsega zlasti:

 • prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,
 • pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
 • prvo veterinarsko pomoč,
 • gašenje in reševanje ob požarih,
 • reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov,
 • reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na morju, rekah in jezerih,
 • reševanje ob velikih nesrečah v prometu,
 • reševanje ob rudniških nesrečah, gorah in v jamah,
 • reševanje na vodi in iz vode,
 • varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
 • varstvo pred snežnimi plazovi,
 • izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja, drugih sredstev za množično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
 • iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah,
 • reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih oblikah množičnega nasilja,
 • zagotavljanje osnovnih pogojev za življenjePoplavljeno območje, 2012